Lắp đặt miếu thờ thần linh cho khu công nghiệp tại Bắc Ninh